Đơn giá xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2022

31/12/2021

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang năm 2022 Quyết định 3027/QĐ-UBND ngày 8/12/2021 . Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo cơ sở Thông tư 12/2021/TT-BXD, Thông tư 13/2021/TT-BXD, Thông tư 11/2021/TT-BXD

Cơ sở Đơn giá xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2022
Cơ sở xây dựng Đơn giá xây dựng công trình Kiên Giang 2021 gồm có:
1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 15/10/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng
2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng
3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công và bảng tính giá ca máy
4. Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 quản lý chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
Nội dung Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2022
Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang gồm :
Ngày 8/12/2021 UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình Kiên Giang theo các Quyết định sau đây:
1. Quyết định 3207/QĐ-UBND công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang
2. Quyết định 3023/QĐ-UBND công bố Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Kiên Giang
3. Quyết định 3026/QĐ-UBND công bố Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang
4. Quyết định 3024/QĐ-UBND công bố Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Kiên Giang
5. Quyết định 3025/QĐ-UBND công bố Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Kiên Giang
Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này

1639200430550.png


Phần mềm dự toán Eta 2022 đã cập nhật Bộ đơn giá mới nhất tỉnh Kiên Giang 2022


Mua phần mềm dự toán Eta tại Kiên Giang liên hệ Mr Trường ETA : 0363103383
Video hướng dẫn lập dự toán mới nhất theo Bộ đơn giá xdct tỉnh Kiên Giang
Xem Tại đây

Posted in Đơn giá - định mức, TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC on Dec 31, 2021


Tags:
  • tin-tuc