Thông tư 44/TT-BGTVT năm 2021 định mức quản lý bảo dưỡng đường bộ

10/03/2022

Thông tư 44/TT-BGTVT năm 2021 định mức quản lý bảo dưỡng đường bộ


Thông tư 44/TT-BGTVT năm 2021 định mức quản lý bảo dưỡng đường bộ ngày 31/12/2021. Hướng dẫn lập dự toán và quản lý bảo dưỡng công trình giao thông mới nhất. Thay thế Định mức 3409/QĐ-BGTVT năm 2014 Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

Cơ sở Thông tư 44/TT-BGTVT năm 2021 định mức quản lý bảo dưỡng đường bộ

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ/CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

Thông tư 44/TT-BGTVT năm 2021 Định Mức quản lý bảo dưỡng đường bộ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư 44/TT-BGTVT năm 2021 định mức quản lý bảo dưỡng đường bộ

1. Ban hành kèm theo Thông tư này định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, gồm:

a) Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ tại Phụ lục I;

b) Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc tại Phụ lục II;

c) Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu có chiều dài lớn hơn 300m; cầu dây văng, cầu dây võng khẩu độ lớn tại Phụ lục III;

d) Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hầm đường bộ tại Phụ lục IV;

đ) Định mức công tác điều hành hoạt động, vận hành phà đường bộ tại Phụ lục V.

2. Định mức ban hành tại Thông tư này làm cơ sở lập dự toán và giá dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ và đường cao tốc sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng quốc lộ và đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư.

Điều 2. Đối tượng áp dụng Thông tư 44/2021/TT-GTVT

1. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định dự toán (giá dịch vụ sự nghiệp công) quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng quốc lộ và đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư.

2. Các hệ thống đường bộ khác có thể áp dụng định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên ban hành tại Thông tư này làm căn cứ để xác định dự toán (giá dịch vụ sự nghiệp công) bảo dưỡng thường xuyên đường bộ. Trường hợp có đặc thù riêng, cấp có thẩm quyền ban hành định mức theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Nghị định số 10/2021/NĐ/CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 3. Hiệu lực thi hành Thông tư 44/TT-BGTVT năm 2021 định mức quản lý bảo dưỡng đường bộ

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Xem thêm một số bài viết khác liên quan   Xem Tại đây 

Liên hệ hỗ trợ sử dụng phần mềm dự toán XDCT Trường ETA : 036 310 3383

Posted in Đơn giá - định mức, Tin tức và sự kiện, TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC on Mar 10, 2022


Tags:
  • tin-tuc