29/04/2022

(Nam Định ) Đơn giá nhân công tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định số 65/QĐ-SXD

Ngày 28 tháng 04 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 65/QĐ-SXD; về công bố...

14/04/2022

(Hải Phòng)Đơn giá nhân công Thành phố Hải Phòng năm 2022 theo Quyết định số 117/QĐ-SXD

Ngày 24 tháng 03 năm 2022 Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 117/QĐ-SXD; về công...

23/03/2022

(Hòa Bình) Đơn giá nhân công tỉnh Hòa Bình năm 2022 theo Quyết định số 31/QĐ-SXD

Ngày 21 tháng 03 năm 2022 Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 31/QĐ-SXD; về công bố đơn...

21/03/2022

(Tuyên Quang) Đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang năm 2022 Quyết định 128/QĐ-UBND ngày 17/3/2022

 Đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang năm 2022 Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyê...

01/03/2022

Bảng giá nhân công và ca máy thiết bị thi công XDCT tỉnh Bình Định 2022,QĐ 973,975/QĐ_UBND

Đơn giá nhân công Bình Định năm 2022 Đơn giá nhân công Bình Định năm 2022 ban hành theo Công...