30/11/2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2021 Quyết định 1801/QĐ-UBND

Quyết định 1801/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố đơn giá nh...

27/11/2021

Đơn giá nhân công tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định số 3132/QĐ-UBND

Ngày 19 tháng 11 năm 2021 Ủy Ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 3132/QĐ-UBN; về công...

25/11/2021

Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Cạn theo QĐ/1960/SXD-KTXD

Ngày 25 tháng 10 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1960/SXD-KTXD; về công bố...

24/11/2021

Đơn giá nhân công Hồ Chí Minh năm 2021 theo Quyết định số 1396/QĐ-SXD-KTXD

Ngày 15 tháng 10 năm 2021 Ủy ban nhân dân Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1396/QĐ-SXD-KTXD; về cô...

23/11/2021

Quyết định 943/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Lào Cai

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lào Cai năm 2021 ban hành theo Quyết định số 943/QĐ-SXD. Công bố đơn...

23/11/2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2021 ban hành theo Công văn số 2028/SXD-QLXD ngày 15/10/2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2021 ban hành theo Công văn số 2028/SXD-QLXD ngày 15/10/...